اطلاعیه 9-تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله (تیرماه 1400)
1400/03/23

با توجه به شرایط حال حاضر کرونا و قرنطینه و همچنین تقاضای تعداد زیادی از نویسندگان و پژوهشگران جهت تکمیل و ارسال مقاله به داوری ، کنفرانس طبق تصمیم شورای سیاستگزاری به تاریخ زیر تمدید گردید.  

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 19 تیر ماه 1400

ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه): 21 تیر ماه 1400

برگزاری کنفرانس : 31 تیر ماه 1400